Obchodné podmienky

 

pre prevádzku – Pizza Top

IČO:51 889 099

DUTY Company s.r.o., Bratislavská 2833/17, 949 01 Nitra

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.:Sro, vl.č.:46960/N

(ďalej len „Predávajúci“)                  

1. OBJEDNÁVKA

Minimálna hodnota objednávky pre rozvoz je 6€. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju stornovať telefonicky prípadne priamo na príslušnej prevádzke.

Realizácia objednávky:

Objednávku je možné vytvoriť nasledovnými spôsobmi:

– Osobne počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na www.pizzatop.sk)

– Telefonicky na telefónnych čislach počas otváracích hodín rozvozu (zverejnených na www.pizzatop.sk)

– Online objednávka – objednávka prostredníctvom našej webovej stránky www.pizzatop.sk

– Prostredníctvom web stránok, s ktorými naša pizzeria spolupracuje

Platba:

Platbu je možné zrealizovať:

– Pri osobnom odbere osobne na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na www.pizzatop.sk)

– Pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnou kartou (nutné ohlásiť pri realizovaní objednávky)

2. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

– V prípade dodania kuriérskou službou – cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť na www.pizzatop.sk

– Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene

– adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

Kupujúci sa zaväzuje:

– prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

3. REKLAMÁCIE

Reklamácie sú vybavované:

– telefonicky denne v čase od 10:00 do 22:00 na tel. č. 0903 615 555

– prostredníctvom kuriéra

– osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

Záruka:

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia.

Spôsob vrátenia tovaru:

– osobne

– prostredníctvom kuriéra

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie:

– pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti

– pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 7 pracovných dní dobropisom na účet platiteľa.

4. AKCIE

V prípade, že zákazník má záujem o využívanie akcií, resp. zúčastňovaní sa na súťažiach , je nutné aby súhlasil so všetkými pravidlami. V prípade, že s pravidlami súťaže nesúhlasí, nemôže sa tejto akcie zúčastniť, resp. uplatniť si akciu.

5. ALTERNATĺVNE RIEŠENIE SPOROV 

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, http://www.soi.sk, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, IČO: 42 088 453, http://www.sospotrebitelov.sk/ a OMBUDSPOT®, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad, IČO: 37 872 117. Príslušné oprávnené právnické osoby sú zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na webovom sídle http://www.mhsr.sk. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Ak je kupujúci spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, má kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (webové sídlo Európskeho spotrebiteľského centra v SR: http://www.esc-sr.sk).

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.09.2020.